Artykuł sponsorowany

Czym jest postępowanie układowe?

Czym jest postępowanie układowe?

Postępowanie układowe to istotny element polskiego prawa upadłościowego, który może być dla wielu osób niejasny. W artykule omówimy, czym jest postępowanie układowe, jakie są jego etapy oraz jakie korzyści może przynieść zarówno dłużnikowi, jak i wierzycielom. 

Podstawowe informacje o postępowaniu układowym

Postępowanie układowe to rodzaj postępowania sądowego, którego celem jest uregulowanie sytuacji finansowej dłużnika poprzez zawarcie ugody z wierzycielami. Proces ten jest częścią polskiego prawa upadłościowego i może być stosowany zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Istotą postępowania układowego jest próba osiągnięcia porozumienia między dłużnikiem a wierzycielami w celu umorzenia części długów lub rozłożenia ich spłaty na dogodne raty. Dzięki temu dłużnik ma szansę na wyjście z trudnej sytuacji finansowej, a wierzyciele odzyskują przynajmniej część swoich należności.

Etapy postępowania układowego

  • Etap pierwszy – wniosek o ogłoszenie upadłości. Postępowanie układowe rozpoczyna się od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika lub jego wierzycieli. Wniosek taki powinien zawierać informacje dotyczące sytuacji finansowej dłużnika, wskazanie przyczyn zadłużenia oraz propozycję planu układowego. 

  • Etap drugi – postępowanie sądowe. Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd analizuje dokumenty i decyduje, czy postępowanie układowe jest uzasadnione. Jeśli tak, sąd wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli oraz mianuje nadzorcę sądowego, który będzie kontrolował przebieg postępowania. W trakcie zgromadzenia wierzycieli przedstawiana jest propozycja planu układowego, który może obejmować różne rozwiązania, takie jak umorzenie części długów, rozłożenie spłaty na raty czy zamiana długów na udziały w spółce.

  • Etap trzeci – głosowanie nad planem układowym. Kolejnym etapem postępowania układowego jest głosowanie wierzycieli nad planem układowym. Aby plan został przyjęty, musi uzyskać większość głosów wierzycieli reprezentujących co najmniej 2/3 wartości zgłoszonych wierzytelności.

  • Etap czwarty – realizacja planu układowego. Dłużnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień układu, a nadzorca sądowy kontroluje jego realizację. W przypadku niewywiązania się dłużnika z obowiązków wynikających z układu, wierzyciele mogą żądać ogłoszenia upadłości likwidacyjnej. Jeśli jednak dłużnik wywiąże się ze swoich zobowiązań, postępowanie układowe zostaje zakończone, a dłużnik może rozpocząć nowy etap swojej działalności gospodarczej lub życia osobistego.